Allmänna villkor

GDPR- General Data Protection Regulation
Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679)


EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen. Förordningen tillämpas den 25 maj 2018. För dig som är klubbmedlem innebär det inga förändringar. Du kommer fortsätta att få fina erbjudanden och vintips precis som tidigare. Vi har uppdaterat villkoren med mer information om hur dina personuppgifter behandlas av oss på Vinunic och vilka rättigheter du har enligt GDPR. Om du av någon anledning inte längre önskar få anpassade erbjudanden kan du när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet precis som tidigare.

COOKIES m.m.
Vi använder Cookies, Facebook pixel och Google Analytics för att förbättra din surfupplevelse. Genom att läsa villkoren och gå in på vår hemsida, godkänner du användandet av dessa.

OM MEDLEMSKAPET
Kundklubben ägs och drivs av Vinunic AB (nedan kallat Vinunic). Medlemskapet i Club Vinunic är gratis. För att bli medlem i Club Vinunic skall du lämna ditt namn och din e-postadress. Önskar du få våra postutskick i brevlådan skall du även lämna din postadress. Du kan själv registrera ditt medlemskap på Vinunics hemsida eller genom andra kanaler som erbjuds av Vinunic.
Vill du bli medlem i Club Vinunic Gold kostar medlemskapet 1295 kr/år. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter. Detta för att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mejl. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för att du ska kunna bli medlem i Club Vinunic Gold och för att Vinunic skall kunna fullgöra avtalet avseende guldklubben. Om uppgifter inte lämnas så kan du inte bli medlem i guldklubben. Har du ett utländskt personnummer eller är dina personuppgifter skyddade av sekretess kan du på grund av systemtekniken tyvärr vara förhindrad att teckna medlemskap. För att bli medlem i kundklubben måste du ha fyllt 20 år.

VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem får du ta del av erbjudanden och information som lämnas i brev, på Vinunics hemsida samt genom e-post och andra kommunikationskanaler. Det är även ditt ansvar att se till att kundklubben har korrekta person- och kontaktuppgifter, för att säkerställa att förmåner, tilldelningar och inbjudningar kommer fram. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att kontakta Vinunic: info@clubvinunic.se

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
När du blir medlem i Vinunics kundklubb lagras de uppgifter du lämnar i Vinunics kunddatabas.
Vid postutskick till brevlådan kan detta även avse uppgifter om var du bor, statistikuppgifter om ditt bostadsområde och andra uppgifter som gör att vi kan tillhandahålla en så bra kundklubb som möjligt för dig. Dessa uppgifter kommer främst från Postnord. Vinunic kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet för att kunna ge dig anpassade erbjudanden. Behandling av dina personuppgifter för anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på Vinunics affärsmässiga och kommersiella intressen. Vi har inga samarbetspartners som får ta del av dina uppgifter. Utskicken av anpassade erbjudanden aktiveras när du accepterar villkoren att gå med Vinunics kundklubb. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och kommer då inte att få dessa erbjudanden. Vinunic kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem i kundklubben. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas snarast, dock senast inom 3 arbetsdagar efter uppsägningen.

DINA RÄTTIGHETER
Du kan när som helst aktivera eller avaktivera dig för utskick av våra anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring. Du kan även kontakta Vinunic per telefon eller mejl för att avanmäla detta, samt direkt i våra nyhetsbrev om du vill avsluta nyhetsbreven. Se kontaktuppgifter nedan. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Vinunic behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du mailar då till: info@clubvinunic.se, se även kontaktuppgifter nedan. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format. Om Du har frågor gällande Vinunics behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till Vinunic, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål om Vinunics behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till relevant tillsynsmyndighet.

MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vinunic kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Vinunics räkning, kommer Vinunic ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

VILLKORSÄNDRINGAR FÖR KUNDKLUBBEN
Vinunic äger rätten att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft 3 arbetsdagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. 

ÅNGERRÄTT VID TECJNANDE AV MEDLEMSKAP CLUB VINUNIC GOLD
Ångerrätt gäller vid tecknande av medlemskap Ångerfristen är 14 dagar och börjar gälla dagen efter att du tecknat ditt medlemskap. Väljer du att nyttja ångerrätten efter tecknande av medlemskap, maila oss på info@clubvinunic.se

UPPSÄGNING AV DITT MEDLEMSKAP
Medlemskapet i kundklubben gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Se kontaktuppgifter nedan. Vinunic kan även säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet. Vinunic är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Vinunic själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Vinunic är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Vinunic varit normalt aktsam.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Vinunic är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enighet med vad som nämnts ovan. Vinunics kontaktuppgifter är följande:

Vinunic AB
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm
Org.nr: 556461-6463
Telefon: 08-660 84 15

Frågor kring GDPR eller lagring av dina personuppgifter?
Vänligen kontakta info@vinunic.se

OM VINKLUBBEN
Club Vinunic Gold, erbjuder via Webbplatsen och annan direktkommunikation möjlighet för Vinklubbens medlemmar ("Medlemmarna") att ta del av information från Club Vinunic Gold samt att från Club Vinunic Gold köpa varor (ej vin) och tjänster. Club Vinunic Gold erbjuder även Medlemmarna möjligheten att via Webbplatsen initiera beställning av utvalda viner. Beställning av vin som initierats på Webbplatsen slutförs på Systembolagets webbplats där all försäljning av vin till Medlemmarna sker.

Vid köp av vin, vilket alltid sker på Systembolagets webbplats, är Systembolaget avtalspart gentemot Medlemmarna.

KÖP AV VIN
Köp av vin sker genom Systembolagets webbplats och i enlighet Systembolagets vid var tid gällande regler och villkor. Du betalar och hämtar ut vinet i den butik du angivit vid beställning och inom den stipulerade tid som du vanligtvis meddelas via sms eller telefon.

I det vid köp angivna priset inkluderas mervärdesskatt, alkoholskatt och samtliga övriga avgifter (t.ex. fraktkostnad) i enlighet med Systembolagets vid var tid gällande regler.

Club Vinunic Gold tar inget ansvar för att beställningen når Systembolaget. Eventuella reklamationer avseende leverans eller vinet hanteras av den butik där du hämtat ditt vin.

TVIST
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.